Leuven circulair met de Resource Hub

Startdatum
January
2021
Status
Trekker
stad Leuven
Betrokken partners
UCLL, Werecircle, SAAMO, Leuven 2030, ILVO, CityDepot
Thema's
Consumptie, Circulair

In Europa zorgt een inwoner gemiddeld voor zo’n 505 kilo aan stedelijk afval. Ongeveer de helft daarvan is bio-afval dat kan worden omgezet in producten die opnieuw lokaal in de stad aangeboden kunnen worden*. Denk aan keukenafval van huishoudens, maar evengoed aan afval van restaurants of parken en tuinen. Met de Leuvense Resource Hub willen we partners samenbrengen in een stedelijk ecosysteem waarin voedseloverschotten en andere afvalstromen worden opgewaardeerd tot grondstoffen in plaats van simpelweg te worden vernietigd. Via de duurzame ophaling van het afval tot de verpakkingsvrije vermarkting van de producten zetten we met de Resource Hub zo grote stappen richting een circulair Leuven.

Jouw contactpersoon

Jessie Van Couwenberghe
Programmaverantwoordelijke Leuven circulair
jessie.vancouwenberghe@leuven.be
Caroline Huyghe
Programmaverantwoordelijke duurzame en gezonde voeding
info@leuven2030.be

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
stad Leuven
Betrokken partners
UCLL, Werecircle, SAAMO, Leuven 2030, ILVO, CityDepot

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Projectpartner

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

We werken toe naar een blauwdruk voor (middelgrote) steden om een werking en businessmodel uit te bouwen van impactondernemers die werken met lokale grondstoffen via duurzame stadslogistiek. De werking van de Leuvense Resource Hub zal opgebouwd worden rond 4 pijlers:

  • Het CO₂-vrij ophalen van voedseloverschotten en gescheiden reststromen uit de stad om ze naar een centrale hub te brengen.
  • Het opzetten van die centrale hub waar de reststromen als grondstoffen beschikbaar gesteld worden aan lokale partijen. Daar willen we ook ondersteunen bij R&D en productontwikkeling.
  • Het vermarkten en distribueren van verwerkte producten in de vorm van retourlogistiek.
  • Het creëren van een Leuvense ontmoetings- en belevingsplaats rond duurzame voeding en circulariteit voor burgers en ondernemers.

Om dit te realiseren zetten we na verkennende gesprekken een consortium van partners op. Samen met de Nederlandse partijen gemeente Oss, de Kracht van New Business Oss en HAS Hogeschool werken we nu aan een Interregdossier dat de nodige ondersteuning moet bieden. Tegelijkertijd is de zoektocht naar een geschikte locatie voor de hub volop bezig en bouwen we reeds aan een netwerk van geïnteresseerde ondernemers.

Jan
2021
Jan
2021

Mapping en bevraging stakeholders, marktonderzoek

Feb
2021
Feb
2021

Opbouw draagvlak intern en extern

May
2021
May
2021

Opbouw consortium en uitwerking dossier Interreg

Oct
2021
Oct
2021

Het circulair loket is gelanceerd

Jan
2022
Jan
2022

Zoektocht locatie, verdere uitbouw ondernemersnetwerk

Jan
2021
Jan
2021

Mapping en bevraging stakeholders, marktonderzoek

Opbouw draagvlak intern en extern

Feb
2021
Feb
2021
May
2021
May
2021

Opbouw consortium en uitwerking dossier Interreg

Het circulair loket is gelanceerd

Oct
2021
Oct
2021
Jan
2022
Jan
2022

Zoektocht locatie, verdere uitbouw ondernemersnetwerk

Waarom is dit project belangrijk?

Als je de Leuvense uitstoot zo volledig mogelijk bekijkt (en dus de zogenaamde scope 3 emissies meeneemt), dan wordt die naast door gebouwen en mobiliteit voor een groot deel bepaald door onze voeding. Tezelfdertijd wordt het jaarlijks voedselverlies in België op 3,6 miljoen ton geschat, of 345 kilogram per persoon per jaar**. Uit andere cijfers weten we dat een stadsbewoner in Europa gemiddeld voor zo’n 505 kilo aan stedelijk afval zorgt, waarvan de helft bio-afval*. Als we die voedseloverschotten en afvalstromen beter kunnen (her)gebruiken, kunnen we zo de Leuvense uitstoot dus gevoelig terugdringen. Dat is precies het doel van de Resource Hub.  

*Municipal waste statistics, Eurostat

**Kansendossier Circulaire Economie België, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

October
2021

Voortaan is er in Leuven één centrale plek waar ondernemers en organisaties terecht kunnen met alle vragen rond circulair en duurzaam ondernemen: het circulair loket, te vinden in maakleerplek, en te bereiken via leuvencirculair@leuven.be.

Via dit loket worden ondernemers met circulaire ambities ondersteund met naast matchmaking en toegang tot een sterk netwerk, ook advies op maat. Dat gaat van de zoektocht naar een concreet businessmodel, tot het integreren van circulaire principes in de werking van de onderneming. Ondernemers die bijvoorbeeld vragen hebben over wat ze kunnen doen met hun reststromen zoals textiel, plastic en hout kunnen bij het loket terecht.

Circulair ondernemen is ondernemen op een manier waarbij producten en grondstoffen maximaal hergebruikt worden. Bedrijven kunnen dit circulaire gedachtegoed in hun werking integreren door zo weinig mogelijk afval te creëren, producten zo lang mogelijk in gebruik te houden of ze op zo’n manier te ontwerpen dat ze later hergebruikt kunnen worden.

Met de Resource Hub zal het circulair loket verder uit gebouwd worden, met ook een werking rond organische reststromen en voedseloverschotten en wordt ook een opschaling voorzien via een digitaal platform.

May
2021

Voortbouwend op de eerdere ervaringen wordt uit het bestaande netwerk een consortium van partners samengesteld. UCLL, Werecircle, SAAMO, Leuven 2030, ILVO en CityDepot treden toe. Samen met Nederlandse partners gemeente Oss, de Kracht van New Business Oss en HAS Hogeschool besluiten we om een Interregdossier in te dienen. De deadline daarvoor is 31 maart 2022.

March
2021

SAAMO Vlaams-Brabant, werfleider in de Roadmap naar 2050 van de doelstelling om voedseloverschotten te hergebruiken, identificeert Leuven als één van de vier locaties in de provincie voor een fysieke hub waar voedseloverschotten gecentraliseerd, herverdeeld en verwerkt moeten worden.

February
2021

Om de voedselstrategie in de praktijk te kunnen brengen, wordt de EcoFoodMap ontwikkeld: een digitale tool die het lokale voedselsysteem in kaart brengt en stakeholders met elkaar in contact brengt. Op de EcoFoodMap vind je nu reeds tientallen indicatoren die het Leuvense voedselsysteem beschrijven. De bedoeling is om deze tool in de volgende jaren verder uit te bouwen. 

April
2020

Niet iedereen heeft gelijke toegang tot duurzame en gezonde voeding. Covid-19 vergrootte dat onevenwicht nog. Als reactie daarop wordt Robin Food opgezet, een initiatief door Rikolto en vier partners waarbij voedseloverschotten van veilingen of boeren worden verwerkt tot lekkere en gezonde sappen, soepen en sauzen. Die worden vervolgens verkocht in de reguliere distributie maar worden ook verdeeld aan kwetsbare groepen. Robin Food is een spraakmakend voorbeeld van wat er kan als de juiste partners uit het voedselnetwerk elkaar vinden, geeft een stimulus aan de ideeën rond de Resource Hub en vormt meteen een eerste ervaring met het ophalen, verwerken en herverdelen van voedseloverschotten.

January
2018

Via inspraak van een uitgebreid netwerk ziet de Leuvense voedselstrategie ‘Voeding Verbindt’ het licht. Daarin is ruim aandacht voor het voorkomen van voedselverlies en het hergebruiken van overschotten. De strategie wordt integraal overgenomen in de Roadmap van Leuven 2030 die de weg toont naar een klimaatneutrale stad én wordt meegenomen in het meerjarenplan van het stadsbestuur. Van bij de start wordt de ambitie om in Leuven in 2022 van start te gaan met een stedelijk distributieplatform voor voedseloverschotten erin opgenomen.

Meer tonen

Meer weten?

Gerelateerde evenementen

No items found.