CO₂ monitoring

CO₂ monitoring

Leuven 2030 is een jong project met een grote ambitie. Groot, maar haalbaar. Ons doel is om samen met de Leuvense samenleving de CO₂-uitstoot op Leuvens grondgebied maximaal te reduceren tegen 2030. Om te weten of we op de goede weg zijn, is monitoring voor ons van cruciaal belang.

We hebben er bewust voor gekozen om onze monitoring publiekelijk te delen; wij willen iedere Leuvenaar de mogelijkheid geven om de evolutie van onze CO₂-uitstoot te volgen. Het gaat immers om onze stad en om onze toekomst. Bij een toekomst met minder uitstoot hebben we allemaal te winnen en we kunnen hier allemaal aan bijdragen.

Monitoring

De evolutie van de CO₂-uitstoot op Leuvens grondgebied brengen we in kaart met een aantal grafieken. De monitoring van de uitstoot gebeurt maandelijks; de cijfers worden vervolgens per kwartaal aangevuld in de grafieken. Leuven is, naast Mechelen, de enige stad in Europa die op deze manier haar CO₂-uitstoot in beeld brengt, opvolgt en publiceert.

Grafieken
Totale CO₂-uitstoot per jaar
CO₂-uitstoot per maand
CO₂-uitstoot in de winter en zomer
CO₂-uitstoot per inwoner en student

Leuven 2030 richt zich op het verminderen van de CO₂-uitstoot in scope 1 en scope 2. De grafieken zijn gebaseerd op cijfers van de CO₂-uitstoot binnen deze twee scopes.

r

Scope 1 en scope 2

De uitstoot van CO₂ die we in Leuven opvolgen, behelst niet álle CO₂-uitstoot die je kan linken aan de Leuvense samenleving. We monitoren de uitstoot in scope 1 en scope 2. Scope 3 nemen we niet mee.

Scope 1
De CO₂-uitstoot die op het eigen grondgebied wordt uitgestoten, ook wel ‘directe emissies’ genoemd. Denk hierbij aan de auto’s in Leuvense straten, Leuvense woningen, kantoren en scholen.

Scope 2
CO₂-uitstoot die ergens anders wordt gegenereerd voor de productie van elektriciteit die in Leuven wordt verbruikt, ook wel ‘indirecte emissies’ genoemd.

Scope 3
Alle CO₂-uitstoot die door of ten behoeve van Leuvenaars wordt uitgestoten buiten Leuvens grondgebied. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • De vliegtuigreizen die je maakt;
  • De bananen die voor jou naar hier verscheept en gereden worden;
  • De laptop die voor jou wordt gemaakt;
  • De pakjes die je via een webshop aan huis laat leveren (hun productie, hun transport buiten Leuven, etc.).

Met Leuven 2030 richten we ons op alle CO₂-uitstoot die thuishoort onder scope 1 en scope 2; we richten ons dus niet zozeer op scope 3. De scope 3-emissies zijn heel sterk gelinkt aan ons consumptiegedrag en liggen naar ruwe schatting driemaal hoger dan de uitstoot van scope 1 en scope 2 samen. Geen te verwaarlozen uitstoot dus, maar omdat deze uitstoot bijna onmogelijk is om op stedelijk niveau op te volgen, ligt dit niet in de hoofdfocus van Leuven 2030.