onze thema's

onze thema's

Om de evolutie van de Leuvense CO₂-uitstoot in kaart te brengen, werd er een nulmeting uitgevoerd in het jaar 2010. Dat jaar wordt beschouwd als ons ijkpunt. Elke meting van de CO₂-uitstoot zal met de uitstoot van het jaar 2010 vergeleken worden.

De nulmeting wijst onze CO₂-uitstoot toe aan vijf thema's: gebouwen, mobiliteit, energie(productie), natuur & landbouw en consumptie.

Bronnen van CO₂-uitstoot

Onze CO₂-uitstoot kunnen we toeschrijven aan verschillende bronnen. Voorbeelden van bronnen zijn auto’s in de Leuvense straten, het elektriciteitsverbruik in woningen en kantoren, de productie van elektriciteit, vliegtuigreizen en de productie van kleding.

Deze bronnen van CO₂-uitstoot lopen sterk uiteen en zijn gegroepeerd in drie ‘scopes’. Elke scope geeft de aard en het bereik van de CO₂-uitstoot aan. Scope 1 en scope 2-bronnen waren in 2010 goed voor zo’n 762.000 ton CO₂e*. De uitstoot van Scope 3-bronnen bedroeg ongeveer 2.435.000 ton CO₂e.

r

Scope 1, scope 2 & scope 3

De verschillende bronnen van CO₂-uitstoot kunnen we onderverdelen in ‘scopes’.

Scope 1-bronnen
Alle bronnen die CO₂ uitstoten op Leuvens grondgebied.
Voorbeelden: auto’s in de Leuvense straten, Leuvense woningen, kantoren en scholen.

Scope 2-bronnen
Alle bronnen die CO₂ uitstoten bij de productie van elektriciteit die in Leuven wordt verbruikt.

Scope 3-bronnen
Alle bronnen die CO₂ uitstoten buiten Leuvens grondgebied voor onze consumptie van goederen en diensten. Ook de bronnen voor doorvoer en export van goederen via Leuven vallen onder Scope 3.
Voorbeelden: aanvoer van voeding, vliegtuigreizen en productie van kleding.

Scope 1 en scope 2-bronnen waren in 2010 goed voor zo’n 762.000 ton CO₂eq. De uitstoot van Scope 3-bronnen bedroeg ongeveer 2.435.000 ton CO₂eq.

De uitstoot van broeikasgassen wordt regelmatig uitgedrukt in CO₂-equivalenten (CO₂e). Dit is een rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling te kunnen vergelijken.