Leuven 2030 of Leuven 2050?

Leuven 2030 of Leuven 2050?

Road to 2050

Geloven we niet meer in een klimaatneutraal Leuven? Tuurlijk wel! Is onze ambitie dan bijgesteld? Nee hoor, helemaal niet! Waarom praten we dan over de weg naar een klimaatneutraal Leuven in 2050? Is het niet Leuven 2030 vzw?


Is het nu Leuven 2030 of Leuven 2050? Om op die belangrijk vraag te antwoorden, gaan we even terug in de tijd. In 2010 werd het belang van een klimaatneutraal Leuven uitgesproken door stad Leuven, KU Leuven en enkele middenveldorganisaties.

Op 9 november 2013 richtten 60 stichtende leden, waaronder inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en (semi-)publieke overheden, samen de stadsbrede vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 op. In datzelfde jaar stelde KU Leuven haar wetenschappelijk rapport voor waarin een overzicht is opgenomen van mogelijke scenario’s om tot een klimaatneutrale stad te komen tegen 2050. Het wetenschappelijk rapport van 2013 spreekt hierbij over twee scenario’s: Leuven Klimaatneutraal 2030 (LKN 2030), waarbij we streven naar -67% CO₂-uitstoot t.o.v. 2010, en Leuven Klimaatneutraal 2050 (LKN 2050), waarbij we streven naar -80% CO₂-uitstoot t.o.v. 2010.

Het scenario LKN 2030 dient beschouwd te worden als een structurele opstap naar LKN 2050. Klimaatneutraliteit bereiken tegen 2030 is volgens dit wetenschappelijk rapport technisch (!) mogelijk, maar mag als weinig haalbaar beschouwd worden. “ […] op goed 15 jaar tijd (2015‐2030) de reductiecijfers voor 2050 realiseren (-80% CO₂-uitstoot t.o.v. 2010). Het uitvoeren van de nodige maatregelencombinaties om Leuven in 2030 klimaatneutraal te maken, zou neerkomen op een kleine revolutie.”

Daarom werd gekozen voor de ambitie die klimaatneutraliteit wil bereiken tegen 2050. Wel besloten we de op te richten netwerkorganisatie de naam ‘Leuven Klimaatneutraal 2030’ te geven. De keuze voor het getal ‘2030’ in onze merknaam, die in 2016 veranderde naar Leuven 2030, is om een gevoel van urgentie te behouden. Om te vermijden dat men onterecht aanneemt dat we nog ruimschoots de tijd hebben om werk te maken van de klimaattransitie.

Zoals in het IPCC-rapport van oktober 2018 omschreven, zou de omslag richting een klimaatneutrale toekomst tegen 2030 moeten zijn ingezet om de opwarming van onze aarde te beperken tot een maximum van 1,5 °C. We hebben geen tijd voor uitstelgedrag. The time is now. We moeten dus echt een versnelling hoger schakelen.

Leuven 2030 heeft daarom, samen met een grote groep experten uit uiteenlopende disciplines, een Roadmap 2025|2035|2050 opgesteld. De Roadmap laat zien voor welke grote uitdagingen we staan en toont een tijdlijn met de nodige stappen om het doel van een klimaatneutrale stad in 2050 te realiseren. In dit actieplan is een cruciale rol weggelegd voor iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Hun inzet, zowel individueel als in samenwerking, is cruciaal om naar een gezond, leefbaar en klimaatneutraal Leuven te kunnen evolueren.