strategisch experiment 2 - Kessel-Lo

strategisch experiment 2 - Kessel-Lo

De portfolio van 'Deep Demonstrations of Radical Climate Action' die we de voorbije maanden samen met EIT Climate-KIC en partners ontwikkelden binnen het programma 'Clean, Healthy Cities', telt momenteel drie strategische experimenten. In elk van deze experimenten overstijgen we de projectlogica, die ons onvoldoende snel en slim bij een klimaatneutrale toekomst zou brengen, en jagen we systemische veranderingen aan. In het tweede experiment onderzoeken we, samen met Stad Leuven, hoe we geplande ambitieuze trajecten rond duurzame mobiliteit en uitgesproken burgerparticipatie in de deelgemeente Kessel-Lo kunnen opladen met complementaire uitdagingen, bv. rond klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkeling.


Kessel-Lo is een van de vijf Leuvense gemeenten en telt meer dan 30.000 inwoners en heeft een dichtheid van 2.187 inwoners per km2. Het is afgebakend door twee hoofdtransportassen, die de stad verbinden met de regio rond Leuven. Dit maakt van Kessel-Lo een sterk verzadigd gebied, met grote auto-afhankelijkheid en sluipverkeer. Inwoners van Kessel-Lo vragen dat het lokale bestuur maatregelen neemt om de kwaliteit van het leven in de deelgemeente te verbeteren. Twee actuele beleidsplannen, die hoog op de politieke agenda staan, zijn bedoeld om bij te dragen aan een modal shift in dit deel van de stad:

  • 1. Een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo
  • 2. Een ambitieus regionaal mobiliteits- en ruimtelijk ontwikkelingsplan (Regionet).

Met dit strategisch experiment willen we inzicht krijgen in, en intelligentie verwerven over, hoe we een mobiliteitsstrategie kunnen ontwikkelen voor Kessel-Lo. Een mobiliteitsstrategie die de levenskwaliteit verbetert, het eigendomsrecht van de burgers vergroot en die tegemoet komt aan de bredere mobiliteitsbehoeften in Leuven. Tegelijkertijd laden we het experiment op met een ambitieuze benadering van burgerparticipatie, de uitdaging rond ruimtelijke ontwikkeling in het gebied, en met een doorgedreven klimaatadaptatie-agenda.

De vijf componenten van dit strategisch experiment:

De hieronder beschreven aanpak is slechts een voorstel tot aanpak (of schets) en is niet definitief.

1. “Groene Wijk Contract”: we co-creëren en faciliteren gedurfde maatregelen voor klimaattransitiebeleid in Kessel-Lo, voor een betere levenskwaliteit voor de inwoners. Denk hier bv. aan verbeterde collectieve mobiliteit en groene infrastructuur. Via het “groene wijk contract ” tussen overheid en inwoners expliciteren we de wederzijds gedragen visie, intenties en afspraken, en bouwen we een collectieve verantwoordelijkheid op voor het nemen van maatregelen om de levenskwaliteit voor de inwoners van Kessel-Lo te verbeteren door tegelijkertijd de klimaattransitie te voeden.

2. Burgerparticipatie en burgerexperimenten: we werken aan een grote betrokkenheid van inwoners van Kessel-Lo via nieuwe vormen van burgerparticipatie en onderzoeken hoe we aanvaarding, eigenaarschap en ondersteuning van verregaande mobiliteitsplannen onder inwoners kunnen versterken. We creëren een opschaalbaar participatiemodel rond ’levenskwaliteit' voor andere deelgemeenten.

3. Financiering van klimaattransitie: we zetten in op een toenemende kennis rond de financiering van de klimaattransitie en onderzoeken nieuwe oplossingssporen voor het nastreven van innovatieve financieringsmodellen, specifiek ook voor infrastructuurwerken/werken in de publieke ruimte. We activeren een bredere pool van mogelijke investeerders om mee samen te werken, nu en in de toekomst.

4. Data-gedreven contractmodellen: we ontwikkelen een model, en een proces op hoofdlijnen, voor een transparante, door gegevens gestuurde vastgoedwaardering, die bv. overheidsinvesteringen in kaart kan brengen. We streven naar inzichten in het soort klimaatprojecten dat wel/geen draagvlak zou vinden bij de inwoners van Kessel-Lo.

5. Governance en regelluwe zones: we bouwen verder aan een bestuurscultuur met maximaal aanpassingsvermogen en veerkracht in crisissituaties.

Gesteund door EIT Climate-KIC