strategisch experiment 3 - Haasrode

strategisch experiment 3 - Haasrode

De portfolio van 'Deep Demonstrations of Radical Climate Action' die we de voorbije maanden samen met EIT Climate-KIC en partners ontwikkelden binnen het programma 'Clean, Healthy Cities', telt momenteel drie strategische experimenten. In elk van deze experimenten overstijgen we de projectlogica, die ons onvoldoende snel en slim bij een klimaatneutrale toekomst zou brengen, en jagen we systemische veranderingen aan. In het derde experiment van deze portfolio trekken we naar het Research Park van Haasrode. We wensen we een beter inzicht te krijgen in en intelligentie op te bouwen over hoe een geïntegreerde aanpak van verschillende uitdagingen (mobiliteit, circulariteit, hernieuwbare energie, verdichting, energie-efficiëntie, klimaatadaptatie) vorm te geven.


Het Haasrode Business & Research Park herbergt een verscheidenheid aan hightechbedrijven, waaronder internationale bedrijven zoals Siemens, Sony en Nikon en lokale innovatieve start-ups. Het biedt ook onderdak aan een aantal internationale onderzoekscentra zoals Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum, UZ Leuven en universiteit KU Leuvense. Vandaag lopen er al verschillende, bijzonder ambitieuze en waardevolle processen rond onder meer mobiliteit, circulariteit (CIRCULER) en hernieuwbare energie (ROLECS) en is een masterplan in ontwikkeling vanuit de dienst ruimtelijke planning van stad Leuven.

Zowel langs de kant van de bedrijven als langs de kant van de publieke actoren die actief zijn in het gebied is er reeds geruime tijd bereidheid om oplossingen te zoeken voor huidige uitdagingen op het bedrijventerrein. C-Valley Leuven is de overkoepelende bedrijfsvereniging, gericht op de ontwikkeling van een actieve gemeenschap waarin beleidsmakers een dialoog aangaan met de bedrijven en scholen op het bedrijventerrein.

Strategische doelstelling van dit experiment

We willen met dit experiment een beter inzicht krijgen in en intelligentie opbouwen over hoe een geïntegreerde aanpak van verschillende uitdagingen (mobiliteit, hernieuwbare energie, circulariteit, verdichting, renovatie , groene ruimte,) vorm te geven opdat die: a) een divers scala aan publieke en private partners mobiliseert rond een gemeenschappelijke missie voor het Haasrode Research Park; en b) het Haasrode Research Park mobiliseert als katalysator en proeftuin voor klimaatinnovatie die de vooruitgang in Leuven en de omringende regio's nog verder versnelt.

De vijf componenten van het experiment

De hieronder beschreven aanpak is slechts een voorstel tot aanpak of schets en is nog niet definitief:

1. “Groene Wijk Contract”: We maken samen een geïntegreerde aanpak van klimaattransitie-gerelateerde acties op het bedrijventerrein van Haasrode mogelijk (bv. verbeterde mobiliteit en groene infrastructuur), met het oog op een groenere, gezondere werkomgeving. Via het “groene wijk contract” bouwen we ook een collectieve verantwoordelijkheid op voor het nemen van maatregelen om het welzijn van de werknemers in het Haasrode Research Park te verbeteren.

2. Governance-ontwikkeling: we ondersteunen de verdere ontwikkeling van een slim en inclusief management van het Haasrode Research Park, en werken toe naar mede-eigenaarschap van klimaatgerelateerde acties onder publieke en private stakeholders.

3. Economische case: we ontwikkelen de economische case voor de toekomst van het bedrijvenpark, m.i.v. strategisch belangrijke co-benefits en investeringsbehoeften. We werken toe naar een gezamenlijk inzicht in de verdeling van de kosten en baten onder de belangrijkste belanghebbenden en ontwikkelen een missiegerichte en waardestroomgedreven visie voor het bedrijventerrein.

4. Collectieve aanbestedingen/groepsaankopen: we versterken een gezamenlijke aanpak van klimaatgerelateerde acties in het Haasrode Research Park, met o.a. groepsaankopen en collectieve aanbestedingen.

5. Klimaattransitiefinanciering: we werken toe naar een groeiende kennis rond de financiering van de klimaattransitie op het bedrijventerrein en leggen innovatieve financieringsmodellen bloot, waarbij een bredere pool van mogelijke investeerders (nu en in de toekomst) wordt samengesteld.

Gesteund door EIT Climate-KIC