warmtenet Vaartkom

warmtenet Vaartkom

Over ‘Warmtenet Vaartkom’

Een warmtenet is een energieconcept om restwarmte (bijvoorbeeld van een fabriek) of aardwarmte (bijvoorbeeld vanuit grondwater) te gebruiken voor de verwarming of koeling van gebouwen. Een netwerk van ondergrondse leidingen brengt dat water tot in woningen en bedrijven in de buurt. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt. In de Leuvense Vaartkom en in Leuven-Noord zijn er reële kansen om warmtenetten aan te leggen. Het project ‘Warmtenet Vaartkom’ onderzoekt deze en meer innovatieve vormen van energievoorziening en test deze uit door pilootprojecten op te starten.

Eigen aan warmtenetten is dat zij een aanzienlijke investering vragen die zich pas op termijn terugbetaalt en dat zij een specifieke samenwerkingsvorm en business model veronderstellen. Cofinanciering vanuit Vlaanderen en Europa kan deze projecten een belangrijk duwtje in de rug geven. Bijkomend tast het team van ‘Warmtenet Vaartkom’ af in hoeverre ook de Leuvenaar kan investeren via een coöperatief model.

r

Wijkgebonden energiestrategie

Het project ‘Warmtenet Vaartkom’ is een proefproject dat onderdeel moet vormen van een wijkgebonden energiestrategie: het project zet in op de recuperatie van warmte uit het afvalwater van AB InBev op lage temperatuur (gemiddeld 30°C). AB InBev is bereid de warmte uit haar afvalwater extern ter beschikking stellen. De restwarmte die rechtstreeks bij het brouwproces ontstaat (40 à 50°C), wil AB InBev intern gebruiken. Het afvalwaternet moet een groot aantal appartementen van Dijledal en ViRiX en het nieuwe bedrijfspand van De Hoorn verwarmen. Met behulp van een open systeem en warmtepompen kan er warmte uit het afvalwater onttrokken worden, dat vervolgens aan een lagere temperatuur in de Dijle stroomt. Het warmtetarief zal niet meer bedragen dan het gastarief. Het project zou resulteren in een jaarlijkse uitstootvermindering van minstens 400 ton CO₂ per jaar.

Belangrijk is dat het project deel uitmaakt van een energiestrategie voor de gehele Vaartkom. We kunnen er immers verschillende duurzame energiebronnen aanwenden. Het nieuwe schoolproject ‘Stroom’ aan de Minckelersstraat experimenteert bijvoorbeeld met warmterecuperatie uit de Dijle. Op de site Tweewaters is tussen de gebouwen een eerste kiem van een netwerk aangelegd met centrale stookplaats. Dat kan op termijn uitbreiden naar bestaande gebouwencomplexen zoals Sint-Maartensdal, met toepassing van een energie-efficiënte warmtekrachtkoppeling (WKK). De stad en Leuven 2030 onderzoeken of een WKK aangedreven door het biogas uit de vergister van EcoWerf als warmtebron kan dienen voor een uitgebreider net in Leuven-Noord. De geplande gebouwen op het nabijgelegen spoorplateau en langs de Vaart zouden hier alvast baat bij kunnen hebben. Naast EcoWerf produceert ook Aquafin biogas uit haar afvalwaterzuivering.

r

Doelstellingen

  • De CO₂-uitstoot in de omgeving terugdringen door alternatieve en hernieuwbare warmtebronnen te gebruiken die de gebouwen in het gebied energieneutraal helpen maken.
  • Testen en aantonen dat het haalbaar is om de warmte uit afvalwater van bedrijfsprocessen effectief te recupereren en deze op te nemen in een lokale energiestrategie.
  • Door consequent af te stemmen op wegeniswerken, op bestaande nutsleidingen, omvorming van bestaande systemen, evenals het afstemmen met lopende projecten, aanleg van de publieke ruimte, etc. het project integreren in het ruimere stedelijk beleid.
r

Mijlpalen

  • Op basis van een technisch concept en raming kreeg het project een investeringssteun toegekend van maximaal 235.000 euro van de Vlaamse overheid.
  • In de Sluisstraat ter hoogte van de projecten van ViRiX en De Hoorn, plaatste stad Leuven wachtleidingen, omdat er openbare werken plaatsvonden.
  • De realisatie van het woonproject op de Bottelarijsite is bepalend voor het engagement van ViRiX in de uitvoering van het project.

Betrokken partners

AB InBev, Fluvius, stad Leuven, sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal, De Hoorn nv en ViRiX nv. De verschillende publieke en private partners zijn bereid gevonden om bijkomende investeringen te doen om het innovatieve project te realiseren. Projectinspirator: Daan Van Tassel.

Meer informatie

Ben je op zoek naar meer informatie of zou je graag aan dit project mee willen werken? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@leuven2030.be met vermelding van 'Warmtenet Vaartkom'. Wij zorgen ervoor dat jouw mail bij de juiste persoon terechtkomt.