Een Building Performance Contract voor Leuven

Startdatum
January
2021
Status
Trekker
Leuven 2030
Betrokken partners
AGSL, Factor 4
Thema's
(ver)Bouwen, Energie, Financiering

Grote gebouwen zorgen in de meeste gevallen ook voor een stevige energiefactuur. Een goed uitgevoerde renovatie zou het verbruik en dus die factuur naar beneden moeten halen. Toch zijn de resultaten na het uitvoeren van energiebesparende maatregelen vaak niet wat er verwacht werd.  Een prestatiecontract kan dat voorkomen. In zo’n contract wordt de beoogde energiereductie in een bindende overeenkomst gegoten met de opdrachtnemer. Met dit doorbraakproject willen we in Leuven een consortium bouwen van gebouweigenaars die een grootschalig prestatiecontract in de markt plaatsen. Zo willen we het energieverbruik van niet-woningen in Leuven stevig naar beneden krijgen.

Jouw contactpersoon

Jan Aerts
Programmaverantwoordelijke niet-woningen renoveren
info@leuven2030.be

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
Leuven 2030
Betrokken partners
AGSL, Factor 4

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Trekker
Facilitator

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

Eerst gaan we op zoek naar partners. Zowel kleine organisaties als grote gebouweigenaars zijn welkom. Niet elk gebouw is echter geschikt voor een prestatiecontract. Belangrijk is daarom dat er eerst haalbaarheidsstudies gebeuren die hier uitsluitsel over geven. In die studies kijken we minstens naar volgende parameters. Is de energiefactuur hoog genoeg om een substantiële vermindering te kunnen bekomen? Dat is belangrijk aangezien de opdrachtnemer (deels) vergoed wordt vanuit die besparing. Is de partner bereid om voor een langere periode (typisch 10 à 15 jaar) het onderhoud van het gebouw uit handen te geven? Ligt de invulling voor de komende jaren min of meer vast? Een sterk veranderende invulling maakt het namelijk moeilijk om een baseline vast te stellen voor de beoogde energiebesparing. Wanneer we een voldoende groot consortium van geschikte partners hebben samengesteld, maken we formele afspraken met alle partners en starten we met de invulling van een gemeenschappelijke tender. Die zetten we vervolgens in de markt.

Jan
2021
Jan
2021

Idee van prestatiecontract voor Leuven krijgt vorm

Mar
2021
Mar
2021

Zoektocht naar geschikte gebouweigenaars start

Jun
2021
Jun
2021

3 haalbaarheidsstudies voltooid, andere in opmaak

Feb
2022
Feb
2022

Streefdatum voor afkloppen consortium

Mar
2022
Mar
2022

Voorbereiden tender en onderlinge afspraken partners formaliseren

Jun
2022
Jun
2022

Publiceren tender

Feb
2023
Feb
2023

Het framework van de Europese Missie stuurt dit project terug naar de ontwerptafel

Idee van prestatiecontract voor Leuven krijgt vorm

Jan
2021
Jan
2021
Mar
2021
Mar
2021

Zoektocht naar geschikte gebouweigenaars start

3 haalbaarheidsstudies voltooid, andere in opmaak

Jun
2021
Jun
2021
Feb
2022
Feb
2022

Streefdatum voor afkloppen consortium

Voorbereiden tender en onderlinge afspraken partners formaliseren

Mar
2022
Mar
2022
Jun
2022
Jun
2022

Publiceren tender

Het framework van de Europese Missie stuurt dit project terug naar de ontwerptafel

Feb
2023
Feb
2023

Waarom is dit project belangrijk?

Het verwarmen en het elektriciteitsverbruik van niet-woningen zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen is verantwoordelijk voor ongeveer 36% van de Leuvense CO₂e-uitstoot*. Goed uitgevoerde renovaties van grote Leuvense gebouwen zijn dus cruciaal op weg naar een klimaatneutrale stad. De resultaten van zulke werken zijn vaak echter niet naar verwachting. Via dit project zetten we een grootschalig prestatiecontract in de Leuvense markt en zetten we in op:

  • Een gegarandeerde energiebesparing. De opdrachtnemer wordt daarvoor vergoed en betaalt een bonus-malus als de resultaten afwijken van de afgesproken doelstellingen.
  • De kans voor kleine organisaties om deel te nemen. Typisch worden prestatiecontracten in de markt geplaatst door één gebouweigenaar met verschillende gebouwen (bv. een stad). Door een consortium te bouwen willen we ook de kans geven aan kleine organisaties om te kunnen deelnemen.
  • De integratie van restwaarde. Zo kunnen ook maatregelen opgenomen worden die typisch niet terugverdiend worden binnen een periode van 10 à 15 jaar, zoals gevelisolatie, schrijnwerk, …
  • Het bouwen van een netwerk van gebouweigenaars. Zo kunnen ook andere duurzaamheidsthema’s aan bod komen die eigen zijn aan trotse eigenaar zijn van een groot gebouw, zoals het gebruik van circulaire materialen.

*CO₂-inventaris Burgemeestersconvenant

No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

February
2023

In het kader van de Europese missie wordt er toegewerkt naar een portfolio van ambitieuze doorbraakprojecten. Daarbij ligt er een sterke focus op projecten waar samenwerking tussen Leuvense partners centraal staat. Het Building Performance Contract ligt vanuit dit perspectief met een nieuwe blik op de ontwerptafel.

January
2022

Er wordt nog volop gezocht naar ambitieuze gebouweigenaars groot en klein om het consortium te vervoegen.

June
2021

De eerste drie gebouwen werden gescreend en geschikt bevonden.

March
2021

De zoektocht naar geschikte gebouweigenaars gaat van start. Omwille van Covid-19 verloopt dit grotendeels online. Dat maakt het vinden van partners er niet eenvoudiger op. Een ambitieus project als dit vraagt namelijk veel onderling vertrouwen. Bovendien zorgt de Covid-situatie ervoor dat heel wat organisaties de invulling en bezetting van hun gebouwen herbekijken. De ervaringen met thuiswerken, afstandsonderwijs en teleconferencing hebben hier en daar nieuwe mogelijkheden belicht.

January
2021

In de nasleep van het L.E.U.V.E.N.-project ontstaat het idee van een grootschalig prestatiecontract voor Leuven. In AGSL en Factor 4 worden partners gevonden om het idee concreet vorm te geven.

Meer tonen

Meer weten?

Gerelateerde evenementen

No items found.