PrivacyVerklaring, cookieBeleid & website disclaimer

PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030, een vereniging zonder winstoogmerk gevestigd te 3000 Leuven, Prof. Van Overstraetenplein 1, ingeschreven in het KBO-register onder het nummer 0544.963.123, info@leuven2030.be, hierna verder genoemd ‘Leuven 2030’.

Tenzij anders vermeld is Leuven 2030 verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verzamelt en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en legt uit welke persoonsgegevens Leuven 2030 verzamelt en hoe zij die gebruikt. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Leuven 2030 respecteert hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren en te weten hoe ze worden verwerkt. 

1.     Persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Leuven 2030 gegevens die u haar vrijwillig verstrekt bij sollicitaties, inschrijvingen voor de nieuwsbrief, in het kader van deelname aan netwerkevents en ledenbeheer, bij het invullen van het contactformulier, in het kader van een samenwerking of gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van andere door Leuven 2030 aangeboden diensten.

Meer bepaald kan Leuven 2030 dus onder andere volgende persoonsgegevens verwerken: naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens,...

Verder verzamelt Leuven 2030 ook automatisch (en geanonimiseerde) gegevens over het gebruik, de toegang of de interactie met haar website door middel van cookies en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren of met het oog op detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browsergegevens.

Tenslotte kan Leuven 2030 informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie ze gezamenlijk diensten aanbiedt. Leuven 2030 kan ook informatie over u ontvangen van sociale media kanalen (META, LinkedIn en X) bijvoorbeeld wanneer u op deze platformen met haar communiceert. Leuven 2030 beschermt de gegevens die zij van derden krijgt op dezelfde manier als die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 

2.     Beveiliging en opslag

Leuven 2030 neemt de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en tracht de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. Zo zijn alle personeelsleden (inclusief gedetacheerde werknemers), dienstverleners, vrijwilligers en stagiairs van Leuven 2030 gehouden tot geheimhouding van verstrekte persoonsgegevens en wordt er een wachtwoordbeleid met multifactorauthenticatie, firewall en antivirus gehanteerd op al de systemen.

Leuven 2030 controleert haar systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. Zij kan de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op worden gereageerd en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. Leuven 2030 kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of gevolgschade, al dan niet veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevensdoor een derde.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op de zetel van Leuven 2030 of bijkomende vestigingen of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server.

Sommige gegevens worden door externe dienstverleners opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Unie. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan met servers buiten de Europese Economische Ruimte gaat Leuven 2030 ervan uit dat voor de verwerking van deze gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau als in de Europese Unie gehanteerd wordt. Hiervoor kan, voor zover nodig, bij de doorgifte van uw persoonsgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte gebruik worden gemaakt van passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG zoals de standaard-contractsbepalingen met aanvullende waarborgen, bijvoorbeeld encryptie of pseudonimisering van de persoonsgegevens (waarbij de encryptiesleutel in de EU blijft) en van de adequaatheidsbesluiten overeenkomstig artikel 45 AVG.

 

3.     Toegang en transfer aan derden

De gegevens die worden verstrekt aan Leuven 2030 kunnen aan derde partijen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. Zo zal Leuven 2030 onder andere in het kader van het organiseren van evenementen door Leuven 2030 persoonsgegevens delen met de verhuurders van de locatie waar deze evenementen plaatsvinden. Deze doorgifte is strikt noodzakelijk voor de naleving van veiligheidsvoorschriften.

Voorts zullen er geen persoonsgegevens worden doorgegeven tenzij wettelijk verplicht en toegestaan. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

 

4.     Cookies

Door het gebruik van de website van Leuven 2030 kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar het cookiebeleid van Leuven 2030 voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden, doch bij weigering zullen enkel functionele cookies geplaatst kunnen worden.

De website van Leuven 2030 maakt tevens gebruik van website plug-ins van onder andere Google (YouTube), META (Facebook en Instagram), LinkedIn en X . Door het plaatsen van deze plug-ins kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Leuven 2030 samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. Voor de rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de respectievelijke privacyverklaringen van deze platformen.

Als gebruiker van de website zal u in elk geval gevraagd worden om uw actieve en geïnformeerde toestemming te geven voor het doorsturen van uw persoonsgegevens naar deze derde partijen.

Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies verwijst Leuven 2030 u door naar haar Cookiebeleid dat u hieronder kan raadplegen.

 

5.     Verwerkingsdoeleinden

a)     Personeelsbeheer en leveranciersbeheer

De door Leuven 2030 verzamelde gegevens met betrekking tot het personeelsbeheer worden gebruikt voor werving en selectie, personeels- en salarisadministratie. Verder, ten behoeve van het leveranciersbeheer, worden de verzamelde gegevens gebruikt ten behoeve van haar diensten, het maken van afspraken of vragen tot informatie in het kader van een samenwerking (uitvoering, facturatie, betaling...).

b)     Ledenbeheer en netwerking

Voorts verwerkt Leuven 2030 gegevens in het kader van haar ledenbeheer, meer bepaald met het oog op ledenadministratie en communicatie omtrent het lidmaatschap. Persoonsgegevens worden ook verzameld voor het organiseren van netwerkevents voor de registratie van de deelnemers en communicatie over het event. Gegevens worden ook verzameld in het kader van (eventuele) samenwerkingen met partners.

c)     Direct marketing: nieuwsbrief en sociale media

Persoonsgegevens worden verder verwerkt met het oog op het toezenden van informatie met betrekking tot het doel van Leuven 2030, nl. Leuven klimaatneutraal maken. Door middel van de nieuwsbrief en sociale media kanalen zal Leuven 2030 persoonsgegevens verzamelen voor de informatieverstrekking over de toekomstige acties, evenementen, duurzame initiatieven of loutere informatie over een klimaatneutraal Leuven. Afhankelijk van het type van communicatie kan Leuven 2030 u contacteren via e-mail, telefoon en/of sociale mediakanalen.

d)    Cookies

Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website, om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, nieuwe functionaliteiten...

e)    Contactformulier

Persoonsgegevens worden ook verwerkt bij het invullen van de formulieren die op de website van Leuven 2030 beschikbaar zijn. Deze formulieren worden o.a. gebruikt voor het beantwoorden van vragen, contactdoeleinden...

f)      Beveiliging, beslechten van geschillen en naleving van wetgeving

Tenslotte wil Leuven 2030 de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen, fraudeopsporing, juridische doeleinden en om in overeenstemming te zijn met geldende wetgeving.

 

6.     Rechtsgronden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden: artikel 6.1.a AVG (toestemming), artikel 6.1.b AVG (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), artikel 6.1.c AVG (noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust) en artikel 6.1.f AVG (gerechtvaardigde belangen).

Rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden zoals hierboven omschreven zal de verwerking van persoonsgegevens als volgt gebeuren:

-       Personeelsbeheer en leveranciersbeheer: op grond van artikel 6.1.b AVG (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst). In het kader van sollicitaties van medewerkers, vrijwilligers en stagairs gebeurt de verwerking op grond van artikel 6.1.a AVG (toestemming).

-       Ledenbeheer en netwerking: op grond van artikel 6.1.a (toestemming).

-       Direct marketing: nieuwsbrief en sociale media: op grond van artikel 6.1.a AVG (toestemming) en artikel 6.1.f AVG (gerechtvaardigde belangen).

-       Cookies: op grond van artikel 6.1.a AVG (toestemming). De functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. De overige cookies worden enkel geplaatst indien u actief uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van dergelijke cookies. Ook voor wat betreft de website plug-ins, zoals onder andere van YouTube, zullen uw persoonsgegevens, met name door de cookies gegeneerde informatie over het gebruik van de website, enkel worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen voor zover u hierover actief uw toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming geven door het aanvinken van het selectievakje in een balk onderaan de website. Indien u uw toestemming geeft, staat het u vrij om op elk moment uw toestemming in te trekken.

-       Formulieren: op grond van artikel 6.1.a AVG (toestemming).

-       Beveiliging, beslechting van geschillen en naleving van wetgeving: op grond van artikel 6.1.c AVG (noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke rust) en op grond van artikel 6.1.f AVG (gerechtvaardigde belangen) om ons recht van verdediging uit te oefenen.

 

7.     Bewaarperiode

Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt door Leuven 2030 bewaard worden zolang als noodzakelijk voor de realisatie van de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld en opdat Leuven 2030, onder andere, aan haar wettelijke en boekhoudkundige vereisten kan voldoen.

Persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing en de gegevens verstrekt bij invullen van het contactformulier zullen worden bewaard voor een termijn van maximum 2 jaar. Gegevens met betrekking tot cookies alsook voor de nieuwsbrief (vanaf moment uitschrijving) worden bewaard voor maximum 1 jaar. De gegevens, verzameld in het kader van netwerking en ledenbeheer, worden bewaard voor een maximumtermijn van 7 jaar.

 

8.     Rechten en klachten van de betrokkene

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door Leuven 2030 als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze (onder omstandigheden) laten verwijderen. Voorts heeft u ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing. U kan uw toestemming intrekken voor de marketinggerelateerde mails die per e-mail naar u verstuurd werden, via de link onderaan elk van deze mails die u ontvangt.

Leuven 2030 gebruikt geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze worden verwerkt (zoals profiling).

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a AVG (toestemming) heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen door Leuven 2030 te informeren per e-mail aan info@leuven2030.be of via de contactpagina.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautorteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2274 48 00, Fax +32 (2) 274 48 35, email: contact@adp-gba.be

 

9.     Wijzigingen privacyverklaring

Indien nodig kan Leuven 2030 deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in haar werkwijze weer te geven. Leuven 2030 raadt u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe zij uw informatie gebruikt en beschermt.

 

10.  Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze Privacyverklaring of het Privacybeleid van Leuven 2030 kunt u terecht bij info@leuven2030.be.

 

 

COOKIEBELEID

De website https://www.leuven2030.be/ is eigendom van LEUVEN KLIMAATNEURAAL 2030 vzw, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, ingeschreven in het KBO-register onder het nummer 0544.963.123, e-mail info@leuven2030.be, hierna verder genoemd ‘Leuven 2030’.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of het mobielapparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines.

De cookies zorgen er onder andere voor dat de website van Leuven 2030 terugkerende gebruikers kan herkennen en hun eerdere keuzes en/of voorkeuren kan onthouden bij volgende bezoeken om zo de gebruikservaring van de website te optimaliseren.

Tijdens een bezoek aan de website https://www.leuven2030.be/ kunnen ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden zoals deze worden voorzien door de websitebeheerder, WIENI.

 

First party cookies

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben om de website optimaal te laten functioneren. Deze first party cookies worden gekenmerkt door het feit dat deze alleen kunnen worden aangemaakt en beheerd door de websitebeheerder van Leuven 2030.

  • Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies, ook wel essentiële, functionele of technische cookies genoemd, zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de website. Deze zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren (o.a. onthouden van de taalvoorkeur). In tegenstelling tot alle andere cookies dient Leuven 2030 geen toestemming te vragen aan de gebruiker van de website om deze noodzakelijke cookies te plaatsen.

  •  Analytische cookies

Analytische cookies, ook wel prestatie cookies genoemd, zijn cookies die worden gebruikt om informatie en statistieken te verzamelen over hoe de website van Leuven 2030 gebruikt wordt door haar bezoekers. Ze maken het mogelijk om de gebruikers te herkennen over verschillende bezoeken heen en sessie-informatie bij te houden. Deze cookies stellen Leuven 2030 in staat om het websitegedrag van de gebruikers te analyseren zodat de gebruikerservaring van de gebruiker kan worden verbeterd. Zo verzamelt Leuven 2030 onder andere uw IP-adres, welke browser er wordt gebruikt, hoe lang het bezoek op de website duurt en welke pagina’s bezocht worden en in welke volgorde. Leuven 2030 zal steeds de actieve en geïnformeerde toestemming van de gebruiker vragen voordat het analytische cookies plaatst, via de link onderaan de website, met verwijzing naar dit cookiebeleid. Het weigeren van toestemming voor analytische cookies belemmert het verder surfen op de website niet.

 

Third party cookies

‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, door middel van website plug-ins op de website van Leuven 2030. Zo kan de website van Leuven 2030 cookies plaatsen van Google (YouTube), META (Facebook en Instagram), LinkedIn en X.  De cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overbracht naar Google, META, LinkedIn en X en wordt opgeslagen op hun servers. Voor dergelijke cookies moet u evenwel eerst uw actieve en geïnformeerde toestemming geven. Dit kan opnieuw gebeuren via de balk links onderaan de website, met verwijzing naar dit cookiebeleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader van Google (YouTube), META, LinkedIn en X verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid en het Cookiebeleid op de website van deze platformen:

 

Hoe cookies beheren op de website?

Via de instellingen van de internetbrowser kan u ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Indien u geen toestemming geeft kunnen enkel noodzakelijke first party cookies worden geïnstalleerd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden.

Voor verder informatie, vragen of opmerkingen omtrent het Cookiebeleid van Leuven 2030 kunt u terecht bij info@leuven2030.be en op https://www.leuven2030.be/.

 

WEBSITE DISCLAIMER

De website https://www.leuven2030.be/ is eigendom van LEUVEN KLIMAATNEURAAL 2030 vzw, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, ingeschreven in het KBO-register onder het nummer 0544.963.123, e-mail info@leuven2030.be, hierna verder genoemd ‘Leuven 2030’.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

 

  • Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website https://www.leuven2030.be met inbegrip van de ontwerpen, concepten, logo’s, illustraties, afbeeldingen, video’s, artikels, omschrijvingen data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Leuven 2030 of rechthoudende derden. Het is strikt verboden om de beschermde inhoud te publiceren, verzenden of distribueren, onder welke vorm dan ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Leuven 2030.

  • Beperking aansprakelijkheid

De informatie op voornoemde website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Leuven 2030 levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Leuven 2030 de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Leuven 2030 kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deinformatie op deze site.

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via info@leuven2030.be.

Leuven 2030 kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Leuven 2030 verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

  • Privacybeleid

Leuven 2030 hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar site en respecteert, als verwerkingsverantwoordelijke, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Leuven 2030 kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website die eigendom van Leuven 2030 is, gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het Leuven 2030 mogelijk haar website permanent te optimaliseren voorhaar gebruikers.

De meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u hierboven kan terugvinden.

  • Cookiebeleid

Door het gebruik van de website van Leuven 2030 kunnen cookies op de hardeschijf van uw toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies verwijst Leuven 2030 u door naar haar Cookiebeleid, hierboven te raadplegen.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar het cookiebeleid van Leuven 2030 voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden, doch bij weigering zullen enkel functionele cookies geplaatst kunnen worden.

  • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan info@leuven2030.be of via de website https://www.leuven2030.be/.