Leuven 2030 en stad Leuven zetten nog sterker in op het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering

31
August
2021
|
Geschreven door:

De gevolgen van klimaatverandering worden de laatste jaren meer en meer voelbaar, ook in Leuven. Stad Leuven werkt al geruime tijd, samen met Leuven 2030, maximaal aan innovatieve oplossingen om de uitstoot in Leuven te verminderen en om te anticiperen op de gevolgen van de klimaatopwarming. Dankzij een nieuw, goedgekeurd project krijgt Leuven nu extra financiële middelen van de Europese Unie voor die laatste, zogenaamde klimaatadaptieve acties. De Spaanse Kroonwijk in Leuven en het woonzorgcentrum Ter Putkapelle in Wilsele werden geselecteerd als pilootlocaties.

Het klimaat verandert en droge periodes, hittegolven en wateroverlast volgen elkaar steeds sneller op. De stad houdt hier al rekening mee bij de heraanleg van het openbaar domein. Zo vervangt ze verharding door groenvakken om water beter te laten wegstromen, voegt bomen en struiken toe en legt grachten aan en waterlopen open om voor meer verkoeling te zorgen tijdens hittegolven. Leuven telt ook steeds meer groendaken, geveltuintjes en bloemenweides. Zo vermindert de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en wordt de schade beperkt. De stad zet al langer in op integraal waterbeleid. Zo stelde ze met het droogteplan 23 actiepunten voor om kostbaar om te springen met water en zich te wapenen tegen lange periodes van droogte.

Hefbomen dankzij LIFE project

Dirk Vansina, schepen van openbare werken: “De stad schakelt nu opnieuw een versnelling hoger. Om de slagkracht van onze klimaatadaptieve acties te vergroten, diende de stad een dossier in bij LIFE, een van de voornaamste financieringsinstrumenten van de Europese Unie voor klimaatactie.” Het project kreeg de naam PACT en staat voor People-driven: Adapting Cities for Tomorrow. Met dit project focust Leuven op op natuur gebaseerde innovaties door integrale samenwerking op verschillende vlakken.

“We gaan bewoners, stakeholders, onderzoeksinstellingen en ook internationale partners laten samenwerken in dit vier jaar durende project, dat start op 1 september”, verduidelijkt Dirk Vansina. “Het doel is dus niet enkel de uitvoering van de klimaatadaptieve maatregelen, maar vooral de voorstellen vanuit de Leuvenaars zelf te laten komen. Dankzij de bijkomende Europese financiering kunnen de vergroenings- en onthardingsmaatregelen op Leuvens grondgebied versneld worden.”

“De extreme weersomstandigheden begin deze zomer hebben nogmaals duidelijk gemaakt dat de klimaatverandering een feit is. Het is alle hens aan dek om onze stad aan te passen aan de extreme weersomstandigheden die ons in de toekomst steeds vaker zullen treffen. Dankzij deze Europese subsidie kunnen we nog een tandje bijsteken en het ambitieniveau opschalen. We zijn blij met deze extra Europese middelen, die ons toelaten mee invulling te geven aan de Europese Green Deal”, aldus schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. “Investeren in een groene, klimaatrobuuste stad is trouwens ook investeren in een aangename, fijne stad waar het goed wonen en leven is.”

Partners

De stad Leuven treedt in dit project op als projectcoördinator. Het plan werd uitgewerkt en ingediend samen met Leuven 2030. “Met de Roadmap stelden we een sterk plan op om onze stad klimaatneutraal te maken en zo op termijn niet meer bij te dragen aan de klimaatopwarming. Toch zullen we ook in dat scenario de impact van die ontwrichting voelen in Leuven”, zegt Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030. “De stad vormgeven op een manier die daarop anticipeert zal dus cruciaal zijn om het leven in Leuven aantrekkelijk en aangenaam te houden. Dat stad Leuven en Leuven 2030 er samen in geslaagd zijn om deze fel gegeerde subsidie binnen te halen, zal een flinke duw in de rug betekenen voor de plannen daarvoor in Leuven. Het toont bovendien nog maar eens aan dat onze uitgesproken keuze om de krachten in Leuven te bundelen, zijn vruchten afwerpt voor een versnelde evolutie naar een klimaatneutrale stad.”

Naast Leuven 2030, zal doorheen het project ook samengewerkt worden met Leuvense partners (KU Leuven en Zorg Leuven), twee partnersteden (Kraków en Madrid, met ook de Polytechnische Universiteit van Madrid) en twee ondersteunende partners (Dark Matter Labs en The Democratic Society). In een eerste fase, die start in september, worden een aantal pilootacties uitgevoerd op twee locaties in Leuven. In een tweede fase worden elementen van de pilootfase toegepast op andere plaatsen in Leuven en in de partnersteden Kraków en Madrid.

"Voor de pilootlocaties werd gekozen voor de Spaanse Kroonwijk in Leuven en het woonzorgcentrum Ter Putkapelle in Wilsele. In de Spaanse Kroonwijk zal een intensief participatieproces opgestart worden, waarbij bewoners in workshops samen met de stad het openbaar domein op een klimaatadaptieve manier mee vorm kunnen geven. Zo kunnen er op grote schaal nieuwe plantvakken komen, waterdoorlatende parkeervakken, bomen, biodivers groen …Ook zullen bewoners geïnspireerd en ondersteund worden in acties op privaat domein, zoals ontharding van voortuinen, groengevels en groendaken. In het woonzorgcentrum Ter Putkapelle zal eveneens gewerkt worden met een co-creatieproces, waarbij zowel bewoners als medewerkers en management betrokken worden in de uitwerking van een groenere en duurzamere omgeving. Het betrekken van de (buurt)bewoners vormt dan ook de rode draad in het hele project", aldus schepen Vansina.

Budget

Het totale budget van dit project voor alle partners samen bedraagt bijna 4 miljoen euro, waarvan meer dan de helft via de subsidie terugbetaald wordt. De Leuvense partners ontvangen een subsidiebedrag van 1,1 miljoen euro. Daarvan gaat ongeveer 800.000 euro naar de stad.

In samenwerking met

Gerelateerde doorbraakprojecten

No items found.

Gerelateerde acties

No items found.

Gerelateerde blogs

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.